Medezeggenschap

Schooljaar 2019-2020:
Dit jaar zullen we verder onderzoek doen naar een gezamenlijke medezeggenschap binnen het Kindcentrum (Het samengaan van de ouderraad van Hoera met de MR van school).

Personeelsgeleding MR:
Eva Kleuskens, Mariëlle Janssen, Rob Berends, ….

Oudergeleding MR;
Ester Hendrix, Eveline Hendriks, Fieke Dings, Femke v.d. Kerkhof.

De vergaderdata voor het schooljaar:
– Woensdag 6 oktober 2021
– Donderdag 25 november 2021
– Dinsdag 18 januari 2022
– Woensdag 23 februari 2022
– Maandag 4 april 2022
– Maandag 23 mei 2022
– Donderdag 30 juni 2022

Ouders en personeelsleden die geen lid zijn van de MR kunnen de bijeenkomsten bijwonen, maar enkel als toehoorder. Toehoorders nemen niet actief deel aan vergaderingen, maar dienen zich in beginsel te beperken tot luisteren en observeren naar hetgeen in de vergadering aan de orde komt.

Tijdens het behandelen van vertrouwelijke informatie kan de vergadering door de voorzitter “besloten” worden verklaard. Dan mogen enkel MR-leden aanwezig zijn.